dead selfpublishing ру
web

http://serotoninsyndrome
.surge.sh/

https://readymag.com/
chrpsh/pyosgotocybir/

http://mnesnilsya
ochenzhostkiyson.surge.sh/

https://readymag.com/
chrpsh/nope/

http://iditenahuy.surge.sh/

http://nenavizhu
svoyuzhizn.surge.sh/
(use W and S)

https://readymag.com/
chrpsh/skukapanikatoska/